Проект Кампания „Общи усилия за децата с увреждания в училище”

Проект Кампания „Общи усилия за децата с увреждания в училище”, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. е изпълняван от Фондация за европейско образование и професионална квалификация Питагор. Проектът цели  повишаване на чувствителността към децата с увреждания в столичните училища и подобряване на средата за тяхното обучение чрез специализирано обучение за учители, педагози, възпитатели.  Ще бъдат обучени 35 преподаватели от повече от 20 училища на територията на гр. София и 20 доброволци – студенти-педагози, които са от малки населени места в страната, където има деца с увреждания и липсва достъпна архитектурна среда и специализиран педагогичен подход към тях. Проектът има за цел провеждането на информационна кампания относно правата на децата с увреждания, изграждането на подход към тях, както и подготовката на обучени кадри. Преки ползватели от проекта са учителите и педагозите, които работят с деца с увреждания и техните родители, от гр. София, гр. Бухово, кварталите Враждебна, Челопечене, Кремиковци.

КАКВО Е СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ?

В резултат на различни увреждания много често децата срещат редица затруднения в своето обучение. Тези затруднения определят и специалните образовтелни потребности?

КЪДЕ УЧАТ УЧЕНИЦИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ?

Учениците със специални образователни потребности учат в общообразователни детски градини и училища с подкрепата на ресурсни учители и специалисти от ресурсните центрове към Министерство на образованието и науката. В някои случаи поради сериозните обучителни трудности с желанието на родителите тези ученици могат да се обучават в специални училища.

           КОИ СА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ?

         Видове увреждания 

 • Сензорни (зрително или слухово)
 • Интелектуална недостатъчност
 • Езиково-говорни затруднения
 • Физически увреждания
 • Множествени увреждания
 • Аутизъм

КОЙ ОЦЕНЯВА СПЕЦИАЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ?

Препоръката за интегрирано обучение или специално училище и оценяването  на специалните образователни потребности се извършва от Екип за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към Регионален инспекторат по образованието във всяка област на страната.

КОЙ Е РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ?

Ресурсните учители са специални педагоги специално обучени да осигуряват подкрепа и адаптиране на учебното съдържание за деца и ученици със специални образователни потребности. Ресурсните учители работят в екип с общообразователните учители. Ресурсните учители се назначават от Ресурсните центрове и не са помощник учители.

Проектът си поставя за цел да повиши обществената чувствителност към децата с увреждания в училище и да подобри средата за тяхното обучение чрез специализирано обучение на учители, педагози и възпитатели.

 • Проведоха се срещи – разговори с директори на училища от гр.Бухов, гр.Перник, гр.Ихтиман и ресурсните центрове в София-град  и София  област, както и Регионален инспекторат по образование София-Град и РИО София област за определяне на критерии за подбор на учители, педагози, възпитатели за специализираното обучение. Определиха се училищата в които има най-голяма нужда от провеждане на такъв вид обучение, както и такива в които педагозите не са посещавали подобни обучения и не знаят как да се справят в ежедневието си с деца с увреждания от всякакъв вид. Изпратиха се покани за участие до  училищата. Разлепена бе обява за набиране на доброволци в СУ «Св.Климент Охридски» от специалности «Педагогика» и «Специална педагогика» .
 • Проведено бе двудневно обучение на 02 и 03 април в Културен център Г8 на 51 учители от гр.Бухово, гр.Перник, гр.Сливница, гр.Рударци, гр.Ихтиман, гр.Елин Пелин, гр.София по темите: 1. Правата на хората с увреждания в международен и национален план. 2. Методи на преподаване на деца с увреждания в смесена среда. 3. Европейски практики на работа с деца с увреждания в смесена среда – научени уроци и добри практики от България.
 • Изготви се план за работа с доброволците с конкретни задачи и срокове за изпълнение. Организира се еднодневно обучение с квалифицирани лектори включващо запознаване с правните стандарти и добрите практики и принципи на работата с деца с увреждания. Организирано бе посещение на доброволците в 5 броя училища при деца с увреждания и запознаване с конкретни случаи. В рамките на проекта доброволците имаха възможността да обгрижват деца с увреждания и да ги попдомагат в образователния процес в рамките на 10 учебни часа. Обучените доброволци бяха подпомогнати от опитни педагози  и ресурсни учители. Бе им дадена възмогност да работят в малки групи с деца със СОП.

В края на проект КАМПАНИЯ „ОБЩИ УСИЛИЯ ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ В УЧИЛИЩЕ”  резултатите и изводите   са следните:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЯ ПРОЕКТ:

1.Проекта беше успешен с това, че се повиши теоретичния и практичния опит  на преподавателите при работата с ученици с увреждания.  Дадоха се насоки и добри практики  при  работата с учениците с увреждания с цел превенция на тяхното опадане от училище. Обърна се внимание чрез социалните мрежи и  медиите на обществото към проблема права на хората с увреждания и тяхната интеграция в обществото.

 1. Проекта беше необходим поради липсата на опит и добри практики в ежедневната работа на педагозите при работата с ученици с увреждания.
 2. Основните методи и инструменти, които бяха споделени на обучението е успешността на екипното взаймодействие учители, ресурсни учители, психолози, директори на училища, ресурсен център и студенти.
 3. По време на обучението всеки присъствал имаше възможността да задава въпроси; поставяни бяха различни казуси от обучителите, които бяха много полезни за присъстващите и в които те взеха активно участие.
 4. Създаде се доброволческа група от бъдещи педагози, които са мотивирани да работят в тази насока и да разпространят придобитото познание.

ИЗВОДИТЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯТА КОИТО НАПРАВИХМЕ СА:

1/ Благодарни сме от предоставената възможност на програмата за подкрепа на НПО за повишаването на квалификацията на 51 броя учители работещи с деца с увреждания;

 2/ Обучените учители по проекта имаха  възможността да мултиплицират придобитите знания в своите училищни общности;

3/ Доброволците по проекта получиха кариерно ориентиране за реализация в професията ресурсен учител и подкрепа на децата със специални образователни потребности;

4/ Беше изграден информационен сайт, който може и в бъдеще да се използва за платформа на споделяне на положителен опит.

УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА:

Проектът даде много добра устойчивост на резултатите поради следните причини:

 1. Повиши се теоретичния и практичния опит на преподавателите при работата с ученици с увреждания.
 2. По време на теоретичната подготовка на преподавателите се дадоха насоки и добри практики при работата с учениците с увреждания с цел превенция на тяхното опадане от училище.
 3. Обърна се внимание чрез социалните мрежи и медиите на обществото към проблема права на хората с увреждания и тяхната интеграция в обществото.
 4. Постигна се информираност на знания и умения сред млади, мотивирани педагози, които искат да работят в тази област.
Close Menu