ПРОЕКТ “ МАТЕМАТИКАТА - КЛЮЧ КЪМ ТВОЕТО БЪДЕЩЕ” ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

Проектът си поставя за цел да подпомогне социално слаби ученици от 10 клас от професионални училища, които са мотивирани да задълбочат и обогатят знанията си по математика с цел успешна реализация при кандидатстване и последващо обучение във висшо учебно заведение. Проектът е необходим поради намаляване на относителния дял задължително учебно време за базисния общообразователен минимум по математика и затруднената поради тази причина подготовка на учениците за последващо образование след завършване на средно образование.  

С помощта на математическите знания мислещите и търсещи хора са способни да се развият творчески и професионално. Изключително важно е у всеки ученик да се възпита убеждението, че математиката и методите й имат огромно значение за живота в съвременното общество. Да се възпита това убеждение само с думи е невъзможно – необходимо е да се покаже математиката в действие. Така ученикът ще може да види зад пресмятанията, зад формалните алгебрични и геометрични преобразования и геометричните образи не само абстрактни символи и „игри на ума”, а и реални възможности за познание. Демонстрирането на математиката в цялото и разнообразие като дедуктивна дисциплина, като оръдие на познанието и метод за решаване на практически задачи, е задача, изключително важна за развитието на младото поколение. За всичко това е необходимо време и повече самостоятелна работа, работа в малки групи и работа в екип  с цел да се усмислят и затвърдят придобитите знания и да ги превърнат в умения и навици.

Способност точно и логически да мисли и ясно да излага своите мисли се изисква днес от всекиго: от ръководителя на предприятие и от работника, от учения и инженера, от педагога, икономиста, лекаря и агронома. Новата икономика радикално променя характера на труда. Тя все повече се насочва към „дематериализирани” дейности и акцентува`на когнитивния принцип на функциониране. На преден план излиза персоналната компетентност, интегрирана в екипна цялост. Вместо предимно базовите практичеси умения работодателите търсят у всеки компетентността като интегративна характеристика и специфично съчетание от социалния опит и умението да се работи в екип по общ проект. Основни принципи в работата по проекта ще са:

 • Уча за да зная;
 • Уча за да правя;
 • Уча за да живея заедно във взаймодействие с всички останали.
 • Работата в екип /малка група/ има изключителни предимства:
 •  Всеки участник е ангажиран и значим в работата;
 •  Развиват се умения за споделяне и общуване;
 •  Стимулира се сътрудничеството между участниците;
 • Дава възможност за ефективна и навременна обратна връзка;
 • Развиват се умения за изразяване на мнения, отстояване на позиция, поемане на отговорност
 • Дава възможност да се изработят собствени правила, които много по лесно се усвояват от участниците;
 • Спомага за усвояване на универсални норми на ефективно общуване, като: искреност, конкретност, свобода на изразяването, активност, безусловно приемане на другия.

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 • Проектът подпомога 25 социално слаби младежи и девойки (в т.ч. представители на ромската общност) в тяхното бъдещо професионално развитие чрез реализиране на конкретни умения: персонална компетентност интегрирана в екипна цялост

·         Изгражда  пълна система от знания и умения, които осигуряват математически методи на познание на реалната действителност чрез активна познавателна дейност;

·         Овладяване на устната и писмена математическа реч с всички присъщи й качества – простота, яснота, пълнота и лаконичност. Формиране на съзнателна дисциплина, организираност и трудови навици;

 • Изграждане на апарат на математическо мислене едновременно с овладяване на предвиденото учебно съдържание – логически разсъждения, характерни за дедуктивно и индуктивно мислене;
 • Формиране на умения за създаване и използване на математически модели за по-точно опознаване на обектите и процесите на заобикалящата ни действителност;
 • Създаване на умения за отделяне на математическата страна от наблюдаваната област и нейното изразяване с математически средства. Извършване на математическа обработка на получената информация и тълкуване на резултати в наблюдаваната област;
 • Изграждане на творчески мислеща и съзидателна личност;
 • Готовност за професионална реализаия в съвременните условия на труд;
 • Реализиране на своите способности в сътрудничество с другите и работа в екип.
Close Menu